Primaria Ramna - Jud. Caras-Severin

Anunt – Compartimentul Registru Agricol

iulie 11, 2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
PRIMĂRIA COMUNEI RAMNA

NR. 1303/16.06.2022 Anexa la adresa nr. 1304/16.06.2022

Ramna. str.Principală, nr.26,
Jud. Caraș-Severin, Tel:0255528001; Fax:0255528001;
e-mail:primariaRamna@gmail.com; Cod fiscal 3227599

ANUNŢ
Primăria comunei Ramna organizează, la sediul din Ramna, str.Principală, nr.26, județul Caraș-Severin, concurs de recrutare, în data de 10 august, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante la Compartimentul registru Agricol din cadrul Primăriei comunei Ramna, după cum urmează:

– inspector, clasa I, grad profesional principal (ID 219152) la Compartimentul Registru Agricol.

Condiții de participare la concurs:
Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția atestării stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate:

Condiţii specifice pentru funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional principal
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă;
– vechimea în specialitatea studiilor absolvite : 5 ani;

Instituţia publică şi termenul la care se depun dosarele de înscriere:
Dosarele se depun la Primăria comunei Ramna, str.Principală, nr.26, la registratura primăriei, în termen de 20 zile de la publicarea anunţului, în conformitate cu art. 49 și art. 156 din Hotărârea de Guvern nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în perioada 11.07.2022-01.08.2022.
Dosarul de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice vacante trebuie să conţină, potrivit art. 49 din Hotărârea de Guvern nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, în mod obligatoriu, următoarele documentele:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. f) este prevăzut în anexa nr. 2D la HG nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.
Adeverinţele care au un alt format decât cel recomandat trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.
Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HG nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare pot fi descărcate în format editabil de pe pagina de internet a primăriei comunei Ramna www.comunaRamna.ro la rubrica Monitorul Oficial Local-alte documente

Data, ora şi locul organizării concursului:
Proba scrisă se va desfășura în data de 10.08.2022, ora 10.00 la sediul Primăriei comunei Ramna, str.Principală, nr.26 iar interviul va avea loc la o dată ulterioară, comunicată în lista de afișare a rezultatelor probei scrise, cu respectarea prevederilor art. 56 din Hotărârea de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare .
Pentru funcţia publica de execuție scoasa la concurs, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.

BIBLIOGRAFIE și TEMATICA:
pentru funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional principal

Bibliografia:
1. Constituția României, republicată;
2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, partea a-VI-a, titlul I-II
3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;
4. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
6. Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, republicata,cu modificările și completările ulterioare;
7. Hotatarea Guvernului nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024;
8. Hotărârea Guvernului nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor
9. Ordinul 37/2020 al Ministerului Afacerilor Interne pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024;
10. Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului;
11. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Tematica:

1. Constituția României, republicată;
2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, partea a-III-a, titlul V, cap.I-IV, partea a-IV-a, titlul I-III
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și
bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
5. Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, republicata,cu modificările și completările ulterioare;
6. Hotatarea Guvernului nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024;
7. Hotărârea Guvernului nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor
8. Ordinul 37/2020 al Ministerului Afacerilor Interne pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024;
9. Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului;
10. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Atribuțiile din fișa postului pentru funcția publică de execuție pentru care a fost demarat concursul, vor fi afișate la sediu Primăriei comunei Ramna odată cu afișarea anunțului.
Relaţii suplimentare: la sediul Primăriei comunei Ramna, Str.Principală, nr.26, telefon 0255528001, Fax: 0255528001, persoana de contact Vuca-Abrudan Adrian-Danut, secretar general al comunei Ramna e-mail:secretarramna@yahoo.com, telefon 0740190977.

PRIMAR, SECRETAR GENERAL,
Ciurea Magdalena-Valeria Vuca-Abrudan Adrian-Danut

Last modified: iulie 11, 2022

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut